Tag Archives: เสาเข็ม

งานซ่อมแซมอาคารทรุดหรือเสาเข็มไมโครไพล์ในงานต่างๆของการก่อสร้าง

งานบ้าน และอาคารทั่วไป – แก้ปัญหาโครงสร้างบ้าน อาคารทรุดตัว และส่วนต่อเติม โดยการเสริมเสาเข็ม – ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ ถนนภายในหมู่บ้าน – ปิดซ่อมโพรงใต้บ้านและอาคาร เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค สัตว์ และแมลงต่างๆ – งานฉีดวัสดุเพื่อป้องกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน และอาคาร – ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างบ้านและอาคาร อาทิ เสาเข็มไมโครไพล์ คาน และพื้น โบราณสถาน – ยกปรับระดับ ปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับชั้นดิน และแก้ปัญหาการทรุดตัว ให้แก่โครงสร้างโบราณสถานต่างๆ อาทิเช่น อาคารเก่าแก่ โบสถ์ เจดีย์ ซุ้มประตู และรั้วกำแพง – ปัญหาบ้านทรุดตัว – … Continue reading

Posted in ที่อยู่อาศัย | Tagged , , | Comments Off on งานซ่อมแซมอาคารทรุดหรือเสาเข็มไมโครไพล์ในงานต่างๆของการก่อสร้าง